Rozhovor s Bohumilem A�mikou, provozovatelem podhorskA�ho ski areA?lu

LyA?aA�skA? areA?l leA?A�cA� vA�samA�m srdci mA�sta je raritou. VA�NovA� Pace takovA? majA�. Po tA�ech letech bez provozu a bez jakA�hokoliv vybavenA�, areA?l zaA?al spravovat mA�stnA� BruslaA�skA? klub. Od tA� doby vzkvA�tA? a modernizuje se, dA�ky A?emuA? se dA? lyA?ovat i vA�teplA?ch zimA?ch. AreA?l lA?kA? do malA�ho podkrkonoA?skA�ho mA�steA?ka nA?vA?tA�vnA�ky zA�A?irokA�ho okolA�. SpecializujA� se tu na vA?uku lyA?aA�skA� mlA?deA?e. Na svA� si tu pA�ijdou vA?ichni. NovA� etapa areA?lu zaA?ala pA�ed 15 lety.

Do jakA�ho roku sahA? historie mA�stnA�ho lyA?ovA?nA�?

Snad okolo roku 1963 se zapoA?alo na mA�stA� dneA?nA�ho areA?lu s A?pravami kopce pro lyA?ovA?nA�. Na konci sedmdesA?tA?ch let byly vybudovA?ny mA?stky. ProA?il jsem tam sA�kamarA?dy mnoho chvil. Zhruba v roce 2000 ukonA?il pA�edchozA� provozovatel provoz sjezdovky, A?ivot se na nA� vrA?til aA? o tA�i roky pozdA�ji.

ChtA�l jste tedy pA�ivA�zt lyA?ovA?nA� tam, kde bylo tradiA?nA�? VaA?e myA?lenka pA�iA?la vA�dobA� ukonA?enA� pA?vodnA�hoA�provozu?

Ne. To bylo v roce 2001. TenkrA?t byla krA?snA? zima. StA?vajA�cA� provozovatel z LA?zni BA�lohrad nepA�ipravil vlek do zimy a ani neprojevil snahu. ObrA?til jsem se na mA�sto s nabA�dkou pomoci. MA�sto domluvy o rychlA�m provozu jsme se doA?kali vA?bA�rovA�ho A�A�zenA�. TenkrA?t zasA?hla skupina zastupitelA? v A?ele s FrantiA?kem A�kvaA�ilem.A�Nakonec se podaA�ilo vlek pA�evzA�t. Od znovu uvedenA� do provozu areA?l vzkvA�tA?.

 

Kdo mA? nejvA�tA?A� zA?sluhu na poA?A?teA?nA�m rozvoji ale i dalA?A�ch etapA?ch?

MA�mu nA?padu vyuA?A�t zA?zemA� zimnA�ho stadionu k provozu ski areA?lu pomohlo mnoho lidi, bez kterA?ch by A?lovA�k nic nedokA?zal, nerad bych na nA�koho zapomenul. PA�ednA� to byli mi nejbliA?A?A� spolupracovnA�ci. NejlepA?A� odbornA� rady a prvnA� vybavenA� poskytli provozovatelA� jinA?ch lyA?aA�skA?ch areA?lA?. SA�nA�kterA?mi spoluprA?ce pA�erostla v opravdovA� kamarA?dstvA�, kterA� trvA? dodnes. S rozvojem pomohlo i mnoho mA�stnA�ch firem. V dalA?A�m rozvoji pomohli evropskA� dotace. AreA?l proA?el v letech 2011-2013 rozsA?hlou modernizacA�. VelkA? podA�l na modernizaci areA?lu mA? FrantiA?ek A�kvaA�il a jeho kolegovA�. Modernizace nebyla jednoduchA?.

Mohl byste zA�vlastnA�ch zkuA?enostA� pA�iblA�A?it, jak takovA� A?erpA?nA� dotacA� probA�hA?? A co potom hospodaA�enA�?

A�edesA?t procent jde z programu, A?tyA�icet zA�vlastnA�ch zdrojA?. V prA?bA�hu akce nejdA�A�ve zaplatA�te a potom A?A?dA?te o platbu. To jsou starosti, kterA� se tA�A?ce popisujA�. S prA?bA�A?nA?m financovA?nA�m pomohla firma Romana Svobody. Na zajiA?tA�nA� financA� pro modernizaci pomohlo i mA�sto NovA? Paka. JednA?nA� byla sloA?itA? a komplikovanA?. Za realizacA� stA?la silnA? politickA? strana. PA�idal se souA?asnA? mA�stostarosta Milan PospA�A?il. MA�sto poskytlo dva miliony dotace na investici a tA�i miliony pro tuto akci zapA?jA?ilo. JeA?tA� dnes tuto pA?jA?ku splA?cA�me po tA�istatisA�cA�ch roA?nA� plus A?roky. Je to takA�ka celA? vygenerovanA? zisk. Kdo si myslA�, A?e je jednoduchA� provozovat takovA? areA?l, je na velkA�m omylu. VA?echny vstupy jsou stejnA� jako vA�kaA?dA�m jinA�m areA?lu. VA?echna zaA�A�zenA� jsou od stejnA?ch vA?robcA?. PatA�A�me, bohuA?el, do horskA�ho byznysu.

VA�poslednA�ch letech popularita areA?lu stoupA?, do NovA� Paky jezdA� nA?vA?tA�vnA�ci zA�A?irokA�ho okolA�, podporujete cestovnA� ruch, restaurace a dalA?A� mA�stnA� podnikatele. Co proto dA�lA?te?

Pro zvyA?ujA�cA� nA?vA?tA�vnost dA�lA?me vA?e. ZA?kladem je vytvoA�enA� podmA�nek pro lyA?ovanA�. V prvnA� radA� to jsou dopravnA� zaA�A�zenA�. Pak je to obsluhujA�cA� personA?l, dA?le je to zA?kladnA� podmA�nka snA�hu. Ten musA�me vyrA?bA�t. Dnes se ani na horA?ch bez technickA�ho snA�hu neobejdou. MenA?A� stA�ediska bez zasnA�A?ovacA�ch technologiA� konA?ila sezA?nu vA�polovinA� ledna a zA?stala zavA�enA? pA�es vA�tA?inu roku. Pak je to dennodennA� A?prava rolbou. ZaloA?ili jsme pA?jA?ovnu, kterou postupnA� vylepA?ujeme. VylepA?ujeme lyA?aA�skou A?kolu. PouA?A�vA?me modernA� mA�dia. PlatA�me rozhlasovA� kampanA�. Poskytujeme zA?zemA� zimnA�ho stadionu, kterA� vybudovali hokejistA�. V pracovnA�ch dnech, zejmA�na v dopolednA�ch A?asech se soustA�edA�me na vA?uku lyA?ovanA�. A to nenA� zdaleka vA?e.

Co povaA?ujete za nejvA�tA?A� vA?hody areA?lu?

Rychlou dostupnost, tj. dopravnA� vzdA?lenost. BezpeA?nost, pA�ehlednost a pravidelnost provozu dA�ky technickA� vA?bavA� po celou sezA?nu. Podhorskou polohou se areA?l vyhA?bA? silnA?m horskA?m vA�trA?m a ostatnA�m pA�ehA?A?kA?m.

Pro koho je podle VA?s areA?l urA?enA?, jakA� skupiny lidA� ho nejvA�ce navA?tA�vujA�?

Dnes uA? pro vA?echny. U nA?s si zalyA?uje i nA?roA?nA? lyA?aA�, kterA? zrovna nemusA� mA�t tolik A?asu na vA?jezdy do hor. PA�irozenA� je areA?l vhodnA? pro zaA?A�najA�cA� lyA?aA�e a vA?uku. Na tu se po celou dobu rozvoje areA?lu zamA�A�ujeme a dA�lA?me pro to neustA?le lepA?A� podmA�nky.

AreA?l je souA?A?stA� zimnA�ho areA?lu. VA�celA� zemi nic podobnA�ho jinde nenajdete. VA�A?em vidA�te nejvA�tA?A� vA?hody v tA�to synergii?

VA?hoda je v technickA�m zA?zemA� zimnA�ho stadionu. Je napojen na vA?echny inA?enA?rskA� sA�tA�.A�Ski areA?l stojA� na prA?ci lidA� zimnA�ho stadionu. To by A?A?dnA? brigA?dnA�k A?i sezonnA� pracovnA�k nedokA?zal pA�ipravit.

To musA� bA?t nA?roA?nA� na pracovnA�ky. Kolika lidem dA?vA?te vA�sezA?nA� prA?ci?

VA�soubA�hu provozu zimnA�ho stadionu a ski areA?lu jsou to tA�mA�A� tA�i desA�tky lidA�. Jsou to ledaA�i, strojnA�ci, vlekaA�i, rolbaA�i, zasnA�A?ovacA� technici, pokladnA�, A?A?etnA�, obsluha restaurace, trenA�A�i, instruktoA�i atd.

Co se VA?m za poslednA� dobu nejvA�ce povedlo?

NeustA?lA?mi kroky zlepA?ujeme podmA�nky provozu celA�ho areA?lu. MA?me ve vynikajA�cA�m stavu dopravnA� zaA�A�zenA�. Horni vlek je vybaven frekvenA?nA�m mA�niA?em. Ten umoA?nil pomalejA?A� chod a tA�m tA�mA�A� odpadly jeho zA?vady. MA?me opravenou pA�evodovku hlavnA�ho vleku. TA�m jsme pA�edeA?li velkA�mu nebezpeA?A� poruchy v prA?bA�hu sezA?ny. VylepA?ili jsme umA�stA�nA� lyA?aA�skA�ho pasu. FinanA?nA� nA?roA?nA�, ale s ohledem na potA�ebu prostoru nevyhnutelnA�. A�K tomu vA?emu se povedlo podpoA�it mediA?lnA� reklamu areA?lu. ModernA�mi komunikaA?nA�mi prostA�edky se povedlo oslovit vA�ce nA?vA?tA�vnA�kA?. SluA?by, kterA� jsme nabA�dli, byly vyuA?A�vA?ny. A to jak pA?jA?ovna lyA?A�, jejich servis, tak v prvnA� A�adA� vylepA?enA? A?roveA? lyA?aA�skA� A?koly a pA�A�jemnA� vystupovA?nA� vA?ech instruktorA?.

Co se naopak letos nepovedlo?

PA�edevA?A�m nA?s dohnala neA?ekanA? zA?vada hydraulickA�ho systA�mu rolby. CelkovA� nA?A? malA? areA?l nenA� schopen investovat vysokA� finanA?nA� prostA�edky do pravidelnA?ch oprav a obnovy techniky, coA? je podmA�nkou prosperujA�cA� a dlouhodobA� udrA?itelnA� A?innosti. Oprava byla finanA?nA� nA?kladnA?. NicmA�nA� celA? rolba proA?la rozsA?hlou opravou a mA?A?e u nA?s slouA?it dalA?A� roky, kdyA? budeme mA�t tolik potA�ebnA� A?tA�stA�.

JakA� jsou vaA?e vize do dalA?A�ch let?

RozA?A�A�it kolektiv vlekaA�A?, ledaA�A? atd. Obnovit technickA� zaA�A�zenA�. ZasnA�A?ovacA� zaA�A�zenA�, stroj na A?pravu tratA� a taky A?erpacA� stanice zasnA�A?ovA?nA�. VA?e stA?rne a opotA�ebovA?vA? se. Chceme rozA?A�A�it nabA�dku pA?jA?ovny A?i obnovit stA?rnoucA� vA�ci. PotA�ebujeme vylepA?it strojnA� vybavenA� zasnA�A?ovanA�. ChtA�li bychom tuto A?innost zautomatizovat. VyA�adit co nejvA�ce potencionA?lnA�ch zA?vad. To je alfa a omega budoucnosti areA?lu. AreA?l musA� mA�t jistotu vysnA�A?enA� na zaA?A?tku sezA?ny, pA�ed VA?noci. My jsme letos otvA�rali vA?echno postupnA�. Nejprve to byla hlavnA� traA?, pak jsme otevA�eli malA? bA�A?eckA? okruh, nA?slednA� novou sjezdovku a hornA� A?kolnA� traA? aA? na konci ledna. Jezdili jsme vA?luA?nA� na technickA�m snA�hu. SamozA�ejmA� je nejvyA?A?A�m cA�lem zA�skat dostateA?nA? finanA?nA� pA�A�jem za naA?e sluA?by, abychom mohli dostA?t vA?em naA?im zA?vazkA?m a tA�eba zase trochu do pA�A�A?tA�ho obdobA� nA�co vylepA?it.

  • Líbilo? Pošli článek ostatním

Udělej si pohodlí a pokračuj ve čtení